راهنمای کامل فارسی میکس و مستر یک آهنگ با استفاده از وی اس تی vst پلاگینها

دانلود vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دانلود کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که خیلی مهم است آنست که آموزش صحیح مصرف از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چگونه میتوان بهتریـن استفاده را از وی اس تی ها جهت انجام یک کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک موزیک انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی روش داده می شود
وی اس تی,دریافت وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانـلود vst

تمام ی عملیات ضروری برای میکس و مستر آهنگ با وی اس تی به موازات نیز در 3 پروگرام اف ال استودیو کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم زیبا آموزش ی حاوی 123 فیلـم به زبان فارسی به همراه کتاب روش فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه روش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی پروژه میکس مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلـم آموزش ی حاوی 123 فیلـم فارسی به همراه کتاب روش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در پروگرام میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
فرد دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی صوت میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های اصلاح استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
جهت تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی و تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ موزیک ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موزیک ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس موسیقی ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موسیقی ساخـته شده داریم و قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده و تا آخرین
وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك و بزرگ عملیات میكس و مستر موزیک را به شما با استفاده از وی اس تی روش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس و مستر یك موسیقی را
انجام دهید یك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی روش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده و تكمیل كننده آنها است.
بناجهت ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید و در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه برای افرادی مفید است كه
اصول تكنیكها راههای علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
می خواهند آموخته های خود را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت اینكه تمام مراحل عملیات گوناگون میكس و مسترموزیک را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه پروگرام گوناگون
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع پروگرام ای كه استفاده می كنند می توانند از مطالب
آموزش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس مسترینگ موسیقی موضوعی است كه تمام موزیک سازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس و مسترینگ موزیک در حال حاضر چهار مجموعه آموزش ی با اسامی
زیر بیان کرد ه ام:
جعبه آموزش میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه روش میكس حرفه ای آهنگ با وی اس تی پلاگین
جعبه روش مسترینگ موسیقی با وی اس تی های
جعبه روش ركورد میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانلود آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از آهنگ سازان و خوانندگان
درمورد اهمیت و نقش و میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس و مستر
یك آهنگ چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك آهنگ دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات انرژی و هزینه
هایی كه برای آن صرف شده به یك كار مبوسیله نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس و مستر بهتر می تواند یك موسیقی معمولی و متوسط را
به یك كار متمایز تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در راهنمای های
این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش اهمیت و تاثیر گذاری
عملیات میكس و مستر در تولید عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها و تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر آهنگ استفاده می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد آموزش
دهم.به یاری این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی رایج عملیات میكس مستر یك موسیقی را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موسیقی
طی ارتباط های دوست ها و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه راهنمای ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر موسیقی را بروش
كاملا كاربردی با استفاده از پلاگینها و وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
بررسی کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه یا در استودیو استفاده
نمایید. بنابرای ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را بررسی و
مصرف نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موسیقی ساخـته شده با كیفیت معمولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می كنیم به کمک دانش
و تجربه این موزیک را در وهله میكس و مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول برای ارایه عموم برسانیم.
جهت تهیه این مجموعه به سورس یك موزیک نیاز داشتم كه نیز خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موسیقی هایشان را برای میكس مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
استفاده از سورس موسیقی دیگـران را نیز نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان و یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم جهت تهیه این مجموعه یك موسیقی كامل را بسازم.آهنگ ی كه همه
عناصر سری های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این آهنگ را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم اما اگر چه خواننده نیستم.اما با اینروش می توانم
یک پروژه میکس و مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت ركورد یك كار كاملا عادی معمولی بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. ولی در این مجموعه می بینید كه چگونه به كمك
عملیات ترفندهای میكس مستر همین كار معم اما را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ برای شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.
جهت استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در برنامـه مورد نظرتان باز كنید یا
حتی چنانچه خودتان آهنگ تهیه و تولید شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
تان باز كرده تمام عملیاتی را كه در فیلمهای روش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بیدار آماده می كند ولی جهت انجام كار ضروری است گوشها دستها و انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزش ی
این مجموعه به شما کمک می كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتانی با
مهارت برای كار میكس مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
imvu credits generator
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:07 ق.ظ
بله این وبلاگ باهوش است و دوست دارم مقالات شما را مطالعه کنم.
ببخشید کار خوب! شما می دانید، بسیاری از افراد در جستجوی این اطلاعات هستند
شما می توانید به آنها کمک کنید تا حد زیادی.
chaturbate login hack
دوشنبه 14 اسفند 1396 10:24 ب.ظ
من به سادگی نمی توانم وب سایت خود را پیش از آن دور کنم
پیشنهاد می کنم که من به طور منظم از اطلاعات استاندارد یک تامین کننده شخصی در مهمانان خود لذت بردم؟
آیا دوباره به طور مرتب به منظور بررسی پست های جدید می شود
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:48 ب.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم که من در این سایت حضور داشته ام
اما قبل از رفتن به برخی از پست ها متوجه شدم که برای من تازه است.
به هر حال من مطمئنا خوشحالم که بر آن برخورد کردم و من آن را نشانه گذاری میکنم و اغلب به بررسی آن خواهم پرداخت.
budtrader
دوشنبه 7 اسفند 1396 08:44 ب.ظ
سلام ممنون بابت اینکه من می دونم چطوری وب مورد استفاده شما هست؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر اینترنت مختلف بارگذاری کرده ام و باید بگویم که این وبلاگ یک بار را بارگذاری می کند
خیلی سریعتر و بیشتر. آیا شما می توانید ارائه دهنده میزبانی وب خوب را با قیمت مناسب پیشنهاد دهید؟

خیلی ممنون، من از آن قدردانی میکنم!
hollywood story cheats
شنبه 5 اسفند 1396 10:32 ب.ظ
دائما به خواندن محتویات کوچکتر که انگیزه آنها را نیز روشن می کند،
و این نیز با این پاراگراف اتفاق می افتد که من در این محل خواندن دارم.
clash kings hack
شنبه 5 اسفند 1396 10:10 ب.ظ
پست عالی من به طور مداوم در حال بررسی بودم
این وبلاگ و من تحت تأثیر قرار گرفته ام! اطلاعات فوق العاده مفید به ویژه بخش نهایی:
) من چنین اطلاعات زیادی را در اختیار دارم. من برای مدت طولانی به دنبال این اطلاعات خاص هستم.
سپاس و موفق باشی.
fifa 16 coins cheats
شنبه 5 اسفند 1396 10:09 ب.ظ
وبلاگ عالی در اینجا! همچنین سایت شما بسیار بارگذاری می شود
سریع! از چه میزبانی استفاده می کنی؟ آیا می توانم پیوند وابسته به میزبان خود را دریافت کنم؟
من آرزو می کنم که وب سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
injustice gods among us hack
شنبه 5 اسفند 1396 10:09 ب.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم و به شما اطلاع کنم
بعضی از تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک اتصال آن است
موضوع. من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
fairy farm hack
شنبه 5 اسفند 1396 10:05 ب.ظ
شما در واقع آن را با ارائه خود را به نظر می رسد بسیار آسان است، اما من برای پیدا کردن
این موضوع واقعا یک چیز است که من احساس می کنم ممکن است هرگز درک نکنم.
این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده ای برای من است.
من به دنبال آینده خود را قرار داده ام، من تلاش خواهد کرد تا از چسبیدن به آن!
gotcha warriors hack
شنبه 5 اسفند 1396 10:00 ب.ظ
پست خوب من چیزی کاملا جدید و چالش برانگیز در سایتهایی که به طور روزمره به آنها اشاره میکنم یاد میگیرم.
همیشه مفید است که از طریق محتوا از نویسندگان دیگر و خواندن آن را مطالعه کنید
چیزی کمی از سایت های دیگر استفاده کنید.
سوالات آزمون آیین نامه
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:50 ب.ظ
خیلی عالی و ممنون
rapala fishing daily catch cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:21 ب.ظ
سلام وب سایت عالی! آیا در حال اجرا یک وبلاگ مانند این نیاز به مقدار زیادی کار می کند؟
من در زمینه برنامه نویسی تخصص زیادی دارم اما امیدوار بودم وبلاگم را شروع کنم
در آینده ی نزدیک. به هر حال، اگر شما هر گونه ایده یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من می دانم این موضوع خاموش است، اما من فقط باید بپرسم. خیلی ممنون
آهنگ جدید
پنجشنبه 7 دی 1396 08:28 ب.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
طراحی سایت مشهد
یکشنبه 3 دی 1396 11:57 ب.ظ
اقا دستتون درد نکنه خسته نباشید
عالیییی بود
Herman
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:37 ب.ظ
Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a really smartly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful information. Thank you for the
post. I'll definitely return.
Where are the femur tibia and fibula?
سه شنبه 10 مرداد 1396 01:59 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog is in the very same
niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you. Many thanks!
beckeraqoivibmxz.sosblogs.com
پنجشنبه 22 تیر 1396 06:33 ق.ظ
It is not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this site dailly and obtain pleasant facts from here everyday.
leg an foot pain
سه شنبه 20 تیر 1396 09:05 ب.ظ
Since the admin of this website is working, no question very shortly it
will be renowned, due to its quality contents.
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 10:27 ب.ظ
Right now it sounds like Movable Type is the preferred
blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:27 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed
browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and
I hope you write again soon!
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:39 ب.ظ
Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 03:53 ب.ظ
Hello to all, the contents present at this web page are actually remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:59 ق.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your page.
Im really impressed by it.
Hello there, You've performed a fantastic job. I'll definitely digg it
and in my opinion recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic